‘Niet iedereen staat open voor wat ik nu ga zeggen, alleen zij aan
wie het gegeven is. (…) Laat wie dat kan, ervoor openstaan.’
Jezus, in Matteüs 19:11-12 (GNB)

LHBT-Bijbelstudies over:

  • Matteüs 19
  • Genesis 19
  • Leviticus 18 en 20
  • 2 Samuel 1
  • Romeinen 1
  • 1 Korintiërs 6
  • en andere teksten

Hier vinden jullie zes Bijbelstudies over de meest bekende Bijbelteksten voor het gesprek over homoseksualiteit. Dit is een volgende stap in het verstaan wat God van ons wil in ons christelijk samenleven nu. Wij zijn het lichaam van Christus op aarde. We leven een heilig leven in de wereld, als zout en licht. De wereld kijkt naar ons en kent God, in Jezus, door ons heilig leven. De Bijbel leert ons hoe te leven. Deze studies helpen daarbij.

De studies kan iedereen voor zichzelf of samen met anderen doen. We kiezen voor Bijbelstudies omdat God met zijn Geest door zijn Woord spreekt in en door zijn gemeente. Als kerkenraad willen we zo Gods stem horen en verstaan. We vragen jullie om met deze studies voor jezelf of met elkaar de Bijbel te lezen. En dan ontvangen we graag jullie reacties op het e-mailadres scriba@westerkerk.org of via het postadres van de kerk.

Je kunt de volgende studies doen:

Download hier de studies.

Je kunt alle studies doen of een paar. Ze hoeven ook niet in een bepaalde volgorde gedaan te worden. (Doe in ieder geval de eerste studie, de belangrijkste studie: over het Jezuswoord.) In elke Bijbelstudie staan steeds deze twee vragen centraal: hoe lees je deze Bijbeltekst? En: wat is hier de bijdrage aan het gesprek over homoseksualiteit?

De studies hebben het karakter van tekstuitleg met verwerking. Buitenbijbelse bronnen (oude cultuur, archeologie, filosofie e.d.) zijn niet of nauwelijks onderdeel van deze studies. De nadruk ligt op de Bijbelteksten zelf, op wat er staat. Dus gaan we de vertelling, de wetstekst, ofwel het betoog tekstinhoudelijk langs. De studies hebben niet het karakter van een wetenschappelijke exegese omdat ze op jullie, medechristenen, gericht zijn. Dat betekent dat de studies compact zijn. Wel worden de brontalen Hebreeuws en Grieks gebruikt bij de uitleg. Verder vind je geen uitgebreide verwijzingen naar theologische literatuur. De studies gaan uit van de Nieuwe Bijbelvertaling, andere vertalingen worden expliciet genoemd. Wanneer er in de studies Bijbelteksten aangehaald worden, dan zijn deze teksten meestal in de noten te vinden. Aan het eind van deze zes studies volgt een hoofdstuk ‘Opbrengst’ met een aantal concluderende opmerkingen.

Laat deze Bijbelstudies ook ingebed zijn in gebed; vraag Gods Geest om inzicht bij het lezen van de Bijbel. En bid ook voor ons als kerkenraad, zoals wij ook voor jullie bidden. Het is ons verlangen om samen in overeenstemming met de Heilige Geest (Handelingen 15:28) elkaar te vinden als broers en zussen rondom het Woord van God, en in wat Hij voor ons heeft bedacht. We bidden jullie Gods zegen toe bij het doen van deze studies.

De kerkenraad van de Westerkerk Amersfoort.

(Amersfoort, 15 februari 2021)


Download de studies hier!